Általános Szállítási Feltételek

I. Bevezető rendelkezések
 1. Az alábbiakban részletezett feltételek az Inox Service Hungary Kft. (továbbiakban: ISH) által kötendő értékesítési és áruszállítási szerződések elválaszthatatlan részét képezik. Jelen anyag tartalmazza a Vevő és az ISH közötti együttműködés azon kiegészítő részeit, amelyeket az ISH a törvényes előírásokon és az általános szakmai szokásokon túl feltételként kiköt. Az ettől való eltérés kizárólag az ISH írásbeli beleegyezésével történhet.
 2. Az ISH-val történő együttműködés alapfeltétele, az Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elfogadása. A jelen ÁSZF kötelező érvényű minden vevőre, akinek az ISH árut ad el vagy szolgáltatást nyújt.
 3. Az ISH kereskedésének tárgyát képező termékek egyedileg gyártottak és a Vevő igényeihez mérten személyre szabottan kerülnek kialakításra. Vevő tudomásul veszi, hogy ezen termékek újrahasznosítása vagy más gyártási folyamatban való felhasználása az ISH részéről nem megoldható.

 

II. Alapvető szerződéses feltételek
 1. Az ISH ajánlatkéréseket folyamatosan fogad írásban és telefonon, amelyre maximum 1 munkanapon belül írásban válaszol.
 2. Az ISH által megküldött ajánlat kötelezettség nélküli és –eltérő rendelkezés hiányában- az elküldéstől számított 7 naptári napig érvényes.
 3. Az ISH fenntartja magának a közbenső eladás és az ajánlat egyoldalú visszavonásának jogát, mindaddig, amíg a cégszerűen aláírt rendelés visszaigazolást meg nem küldte a Vevő részére.
 4. A Vevő a szabályszerű megrendeléséhez az ISH által korábban megküldött ajánlatot –az ajánlatban megjelölt érvényességi határidőn belül- cégszerűen aláírva köteles az ISH részére visszaküldeni.
 5. A Vevő az első kereskedelmi kapcsolat létesítésekor köteles cégkivonatát, a cégbejegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát vagy meghatalmazott esetén szabályszerű meghatalmazását megküldeni az ISH részére legkésőbb a rendelésig.
 6. A Vevő köteles az adataiban bekövetkező változásokról az ISH-t írásban tájékoztatni legkésőbb a következő megrendelésig. Amennyiben a tájékoztatás elmaradása érinti a szerződés-szerű teljesítést (meghiúsítja, lehetetlenné teszi) úgy ebben az esetben Vevő megalapozott igénnyel az ISH-val szemben nem léphet fel.
 7. Amennyiben a Vevő visszalép a megrendeléstől, úgy a már megkezdett vagy legyártott áru után 100%-os meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles az ISH részére. Ebben az esetben az ISH jogosult a fentiek szerinti összegről a számlát Vevő részére kiállítani, aki köteles azt az esedékességi időn belül kiegyenlíteni.
 8. Megrendeléskor és az áru átvételekor a Vevő nem állhat csődeljárás vagy felszámolási eljárás hatálya alatt. Vevő kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában nincs fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet közeli állapotban és esedékességkor a megrendelt áru ellenértékét ki fogja elégíteni. Vevő képviselője tudomásul veszi, hogy a fenti állítása valótlansága esetén az ISH oldalán felmerült költségek/károk megtérítésére kötelezhető. Jelen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
 9. Az árakra vonatkozó információk bizalmasak. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott információkat az ISH-val fennálló szerződéses kapcsolata fennállása alatt illetéktelen harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, így különösen az ISH-val azonos vagy hasonló gazdasági tevékenységet folytató társaság tudomására nem hozza. Amennyiben az árakra és szállítási feltételekre vonatkozó információk a fentiek szerinti illetéktelen harmadik személyek tudomására kerül és az ISH bizonyíthatóan megrendeléstől esik el, úgy az ÁSZF jelen pontját megsértővel szemben a keletkezett kára mértékéig igénnyel léphet fel.

 

III. Szállítási szerződés (továbbiakban: Szerződés)

 1. A Szerződés érvényességének feltételei:
  1. Vevő az ISH által megküldött ajánlatot cégszerűen aláírva visszaküldi az ISH részére
  2. ISH a megrendelés visszaigazolását írott formában, cégszerűen aláírva megküldi a Vevő részére

 1. A Szerződés a Vevő megrendelésének írásos visszaigazolásával jön létre.
 2. A létrejött Szerződést a felek kizárólag írásban és közös megegyezéssel módosíthatják.
 3. A Szerződésben rögzíteni kell a termék és/vagy a szolgáltatás pontos megnevezését és árát, az azonosító számot vagy a rendelési számot, a vágásra vonatkozó szabványszámokat, alakos munkadarabok esetén a vonatkozó rajz számát, az igényelt műbizonylatot, a szállítási határidőt, a fuvarozás, valamint a fizetés módját és feltételeit.
 4. Egyéb rendelkezés hiányában, az ISH a munkadarabok plazmavágását az EN ISO 9013/2. osztályú tűréshatár szerint végzi (7. számú vágási tűréstáblázat), aszimmetrikus „-0/+” vágási tűrésbeállítással.
 5. Amennyiben a Vevőnek bármilyen határidőn túli tartozása áll fenn az ISH felé, az ISH nem köteles a Szerződés szerinti teljesítésre. Amennyiben a Vevő minden tartozását rendezi, akkor az ISH kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés szerint leszállítja az árut, miközben az áru szerződés szerinti határideje annyival nyúlik meg, amennyi idő eltelt a tartozás kezdete és annak teljes rendezése között.
IV. Az áru szállítása
 1. Az áru szállítása közúton, kamionnal történik
 2. A Vevőnek joga van arra, hogy a szállítást saját hatáskörben, saját költségeire oldja meg, ilyen esetben azonban köteles erről a tényről az ISH-t bizonyítható módon előre értesíteni.
 3. A Szerződés teljesítettnek tekintendő azok után, hogy az ISH leszállította az árut a szerződésben megjelölt teljesítési helyre, vagy értesíti a Vevőt az áru szállíthatóságáról. Az értesítés keltétől számított 3 munkanapon belül, vevő köteles gondoskodni az áru elszállításáról vagy elszállíttatásáról. A megrendelt termékek átvétele Vevő alkalmazottja, vagy megbízottja aláírásával, valamint a számlára vezetett céges bélyegzővel történik. Az ISH nem köteles vizsgálni, hogy az áru átvevője rendelkezik-e felhatalmazással az áru átvételére. A Vevő által el nem szállított árut, az ISH a vevő költségére (napi fekbér: áru bruttó vételárának 0,2%-a) és kockázatára maximum 14 naptári napig őrzésbe helyezi. Amennyiben a Vevő az árut az értesítéstől számított 14 naptári napon túl sem szállítja el, úgy az ISH elállhat a szerződéstől és kötelezheti a Vevőt az így keletkezett kára megtérítésére.  
 4. Az ISH-nak joga van arra, hogy a Vevő vele szemben fennálló adósságának teljes rendezéséig leállítsa a további áruszállítást, amennyiben erre írásban figyelmeztette a Vevőt. Az ISH ilyen jellegű lépése nem jelent késedelmes áruszállítást, és nem ad jogot a vevőnek arra, hogy kötbérre vagy kártérítésre nyújtsa be igényét, továbbá, hogy elálljon a Szerződéstől.

 

V. Tulajdonjog fenntartása
 1. A megrendelt és átvett áru tulajdonjoga a vételár teljes megfizetésével száll át a Vevőre
 2. Az ISH fenntartja a szállított árura a tulajdonjogát mindaddig, amíg a Vevő valamennyi esedékes tartozását meg nem fizette. Vevő tudomásul veszi, hogy a beszállított és így birtokába került áru a vételár teljes kiegyenlítéséig rábízott idegen dolognak minősül, amelynek őrzéséről mindaddig köteles gondoskodni, amíg a vételár teljes egészében kiegyenlítésre nem kerül. A Vevőnek felróható szerződés-szegés esetén a felelős őrzésből eredő költségeinek a megtérítésére igényt nem tarthat. A felelős őrzés ideje alatt bekövetkezett állagromlásért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 3. Abban az esetben, ha a Vevőnek fizetési késedelme van az ISH-val szemben, és rendelkezik az ISH tulajdonában lévő áruval, akkor az ISH-nak joga van a Vevő székhelyére, vagy telephelyére való belépésre és az ilyen árura vonatkozó összes információra.
 4. Amennyiben jelen ÁSZF II. 8. pontjában megfogalmazott feltétel fennáll, úgy az ISH jogosult a Vevő minden olyan bevételére, amely a tulajdonjog átszállása nélküli áruértékesítésből keletkezett, továbbá az ISH összes követelésének az értékhatáráig, a vevői tartozások teljes rendezéséig. Az ISH választása szerint, a II. 8. pontban megfogalmazott jogkövetkezmények alkalmazása helyett, kérheti engedményezési szerződés aláírását. Ebben az esetben Vevő adósa, fizetést a vele kötött engedményezési szerződés alapján, csak az ISH részére teljesíthet, és a Vevő az ilyen adósától csak az ISH számlájának javára kérhet átutalást. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben engedményezési szerződést ír alá.

 

VI. Ár és fizetési feltételek
 1. A megállapodott ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
 2. Az ISH árai a Szerződésben megjelölt teljesítési helyen értendők.
 3. A megállapodott fizetési feltételek vagy késedelmi kamatkikötések hiányában, az alkalmazott fizetési határidő a számla keltétől számított 30 naptári nap, a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.
 4. Az ISH fenntartja a jogot arra, hogy a teljesítést előrefizetés feltételéhez kösse, vagy jelen ÁSZF rendelkezéseiben megfogalmazottakon túl egyéb biztosítékot követeljen.
 5. Ha a Szerződés a fizetési feltételként előrefizetést tartalmaz, a Vevő a vételárat az ISH által kiállított előlegszámla alapján fizeti ki.
 6. A Vevő a vételárat az ISH által kiállított számla alapján fizeti ki. A számla akkor tekintendő kifizetettnek, amikor a bank az összeget az ISH számláján jóváírja. A vételár átutalásával kapcsolatos banki költségek a Vevőt terhelik. A vételár kifizetésének az elmaradása a Szerződés súlyos megsértését jelenti. Amennyiben Vevő a szerződésben kikötött határidőn belül a megrendelt és leszállított áru ellenértékét nem egyenlíti ki, ugyanakkor kifogást a VII. pont szerinti határidőn belül nem emelt, úgy azt az ISH a II.8. szerinti szerződésszegésnek tekintheti.
 7. Az ISH importból származó anyaggal kereskedik, melynek belföldi forint ára a mindenkori devizaárfolyamtól függ. A devizában kiállított számla forintban történő kifizetése az ISH írásos beleegyezésével történhet. Az átszámításhoz kizárólagosan az MKB Bank által jegyzett és az utalás napján esedékes deviza eladási árfolyamot vesszük alapul.
 8. Amennyiben Vevő a számla ellenértékét késedelmesen, a számlán feltüntetett teljesítési határidőn túl egyenlítette ki, és a Vevő késedelmes teljesítéséhez az ISH előzetesen nem járult hozzá, úgy a következő megrendelés esetén az áru ellenértéke kizárólag előrefizetéssel vagy készpénzben fizetendő.

 

VII. Áruhiba és reklamáció

 1. Az áru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén történik.
 2. Az átvételt követően a Vevő csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amely ránézésre vagy a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható.
 3. Az áruátvétel után felmerülő mennyiségi eltérést vagy minőségi kifogást a Vevő azonnal, de legfeljebb 3 munkanapon belül köteles az ISH felé írásban jelezni. A reklamációt a megrendelésre vonatkozó formai előírások betartásával kell eljuttatni az ISH felé. A hibák bejelentésével együtt azokat az okmányokat és bizonyítékokat is be kell mutatnia, amelyekből következik a reklamációra való joga, továbbá meg kell küldenie a kitöltött reklamációs jegyzőkönyvet is. Egyébként a Vevő reklamációs joga elévül.
 4. A mennyiségi eltérésekről és a szállítás közbeni sérülésekről a fuvarozó és a Vevő által aláírt áruátvételi jegyzőkönyvből az eredeti példányt köteles megküldeni a Vevő az ISH-nak.
 5. A sérült és reklamált árut a többi árutól elkülönítve kell tárolni, megőrizve annak eredeti állapotát. Amennyiben a Vevő elkezdte a reklamált áru megmunkálását vagy beépítését, úgy a reklamáció igénye tárgytalan és a kockázat, valamint a felelősség a Vevőt terheli. Ebben az esetben a Vevő kártérítésre vagy cserealkatrészre nem tarthat igényt.
 6. A reklamáció elfogadásáról az ISH maximum 5 munkanapon belül dönt.
 7. Az ISH bármely reklamáció érdemi vizsgálását megelőzően feltételként köti ki mindkét fél teljes döntési jogkörrel felhatalmazott képviselőjének helyszíni egyeztetését. Amennyiben Vevő erre nem ad lehetőséget, úgy az ISH a reklamációt érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.
 8. Az áru hibája vagy mennyiségi hiánya, és annak hivatalos módon történő bejelentése esetén az ISH saját költségére a hibát kijavítja, vagy egy új és hibátlan csereárut szállít, ésszerű határidőn belül. Az ISH a fentieken kívül jogosult (a Vevő beleegyezésével) a hibát akként orvosolni, hogy árengedményt biztosít. A hibás árut, a kárrendezést követően, a Vevő köteles visszaszolgáltatni az ISH részére.
 9. Bármely bejelentett kifogás vagy reklamáció, vagy annak kivizsgálási időtartama nem lehet alapja az áruellenérték kifizetésének megtagadására.

 

VIII. Szavatosság és felelősségkorlátozás

 1. Az ISH a méretre vágás és darabolás során felhasznált, illetve értékesített alapanyagokat kizárólag minősített beszállítóktól szerzi be, melyek minden esetben rendelkeznek a gyártómű által kiállított és garantált műbizonylattal.
 2. Az ISH felel a megrendelés visszaigazolásában meghatározott mennyiségi és minőségi feltételekért. Az ISH szavatossági felelőssége csak a szállított áru számlaértékéig terjed.
 3. Az ISH nem vállal felelősséget azon közvetett vagy közvetlen károkért, amelyek a Vevő szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága, vagy olyan utólag felhozott igényekre való hivatkozása miatt keletkezik, amelyeket előzetesen, mint szállítási vagy teljesítési feltételt nem írt elő vagy nem kötött ki.  
IX. Záró rendelkezések
 1. Az ISH nem köteles megtéríteni a Vevő fél kárát, ha bizonyítást nyer, hogy a kötelezettségek teljesítését előre nem látható, visszafordíthatatlan és rendkívüli események okozták (továbbiakban vis maior), amelyeket a Szerződés megkötésének pillanatában nem lehetett előre feltételezni, illetve azt nem lehetett megelőzni, kikerülni és elhárítani.
 2. Vis maiornak tekintendő:
  1. Hadüzenet vagy hadüzenet nélkül indított háború, polgárháború, felkelés és forradalom, kalóztevékenység és szabotázs
  2. Természeti katasztrófa
  3. Robbanás, tűz, gépek, gyártó- és egyéb berendezések tönkremenetele
  4. Különféle típusú bojkott, sztrájk és embargó, gyár- és üzemfoglalás (az eladónál, gyártónál vagy alvállalkozónál stb.)
  5. Állami szervek beavatkozása
  6. Járványhelyzet
 3. Az ISH a vis major tényről és következményeiről köteles azonnal, késedelem nélkül tájékoztatni a Vevőt.
 4. A felelősség alóli kizárás csak a vis maior, illetve annak következményei fennállása idejére vonatkozik. Amennyiben a vis maior korlátozza az ISH-t a Szerződés feltételei szerinti teljesítésben, akkor joga van arra, hogy az áruszállítási határidőt ésszerű határidőig meghosszabbítsa. Amennyiben a vis maior 2 hónapnál hosszabb ideig fennáll, akkor bármelyik szerződő fél elállhat a Szerződéstől vagy annak részeitől, további kártérítési igény lehetősége nélkül.
 5. A jelen megállapodásban foglaltakkal, továbbá a szállítással és fizetéssel kapcsolatos esetleges vitáikat a felek egyeztető tárgyaláson, békés úton kísérlik meg rendezni és csak ennek sikertelensége esetén, kezdeményeznek jogi eljárást. Az esetleges jogviták eldöntésére a Magyar Köztársaság anyagi és eljárásjogeljárásjogát rendelik alkalmazni. 

 

Az ÁSZF ide kattintva PDF formátumban letölthető: ÁSZF letöltése